Właściciele małych instalacji OZE: sprawozdanie do URE, terminy i obowiązki regulatoryjne

Właściciele małych instalacji OZE: sprawozdanie do URE, terminy i obowiązki regulatoryjne
Autor Marta Mazurek
Marta Mazurek16.02.2024 | 6 min.

Obowiązek złożenia sprawozdania do URE dotyczy właścicieli małych instalacji OZE. Muszą oni regularnie raportować do Urzędu Regulacji Energetyki dane na temat wytworzonej energii. W sprawozdaniu podają m.in. ilość wytworzonej energii elektrycznej z OZE oraz ilość energii sprzedanej. Sprawozdanie należy składać co pół roku, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, właścicielowi instalacji grozi kara finansowa.

Obowiązek złożenia sprawozdania do URE

Właściciele małych instalacji OZE są zobowiązani do regularnego raportowania do URE danych dotyczących wytwarzanej przez nich energii. Muszą składać półroczne sprawozdania, w których podają szereg informacji na temat swojej działalności.

Obowiązek ten wynika z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dotyczy osób i podmiotów, które zostały wpisane do rejestru małych instalacji OZE prowadzonego przez URE.

Regularne raportowanie do urzędu pozwala kontrolować działalność właścicieli instalacji OZE i uzyskiwać dane nt. rozwoju tego sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Dlatego bardzo istotne jest terminowe wypełnianie tego obowiązku raportowania.

Cel składania sprawozdań do URE

Głównym celem składania przez właścicieli małych instalacji OZE okresowych sprawozdań do URE jest dostarczenie urzędowi niezbędnych informacji do monitorowania krajowego rynku OZE w segmencie mikroinstalacji.

Na podstawie zebranych w sprawozdaniach danych URE może analizować tempo rozwoju tego sektora, ilość wytwarzanej energii elektrycznej w małych instalacjach OZE, a także kontrolować wywiązywanie się przez wytwórców z obowiązków nałożonych w ustawie o OZE.

Regularne raportowanie pozwala więc urzędowi sprawować skuteczny nadzór nad dynamicznie rozwijającym się obszarem mikrogeneracji z OZE w Polsce.

Kto musi złożyć sprawozdanie do URE

Obowiązek składania do URE okresowych sprawozdań spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych, które zostały wpisane do rejestru małych instalacji OZE prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Są to właściciele:

 • instalacji OZE o mocy od 50 kW do 1 MW przyłączonych do sieci elektroenergetycznej poniżej 110 kV
 • instalacji OZE w skojarzeniu o mocy od 150 kW do 3 MW, z mocą elektryczną od 50 kW do 1 MW

Każdy podmiot posiadający tego typu małą instalację OZE i figurujący w rejestrze URE musi więc cyklicznie raportować do urzędu o swojej działalności.

Jakie dane zawiera sprawozdanie do URE

W półrocznym sprawozdaniu do URE, właściciel małej instalacji OZE powinien podać szereg informacji dotyczących wytwarzania i sprzedaży energii w minionym okresie.

W sprawozdaniu należy zawrzeć następujące dane:

 • ilość wytworzonej energii elektrycznej z OZE w danym półroczu
 • ilość energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu
 • ilość zużytych paliw do wytworzenia energii elektrycznej
 • ilość energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym

W sprawozdaniu trzeba również wskazać okres, za jaki jest ono składane. URE udostępnia gotowe formularze sprawozdań do wypełnienia przez wytwórców.

Ewidencjonowanie danych na potrzeby sprawozdania

Aby móc przygotować kompletne i rzetelne sprawozdanie, właściciel instalacji OZE musi na bieżąco ewidencjonować powyższe dane w specjalnej dokumentacji. Ułatwi mu to późniejsze terminowe sporządzenie raportu.

Należy prowadzić dokumentację dotyczącą ilości wytwarzanej energii, sprzedaży energii oraz zużycia paliw. Regularna ewidencja jest niezbędna dla prawidłowego raportowania do URE.

Termin złożenia sprawozdania do URE

Właściciele małych instalacji OZE: sprawozdanie do URE, terminy i obowiązki regulatoryjne

Zgodnie z przepisami, właściciele małych instalacji OZE mają obowiązek składać do URE sprawozdania okresowe w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza.

Oznacza to, że raporty należy przekazywać dwa razy w roku:

 • za pierwsze półrocze - do końca lipca
 • za drugie półrocze - do końca stycznia kolejnego roku

Bardzo istotne jest dotrzymanie tych terminów, ponieważ ich przekroczenie grozi karą finansową nakładaną przez Prezesa URE.

Bardzo istotne jest dotrzymanie tych terminów, ponieważ ich przekroczenie grozi karą finansową nakładaną przez Prezesa URE.

Forma i miejsce złożenia sprawozdania do URE

Sprawozdanie półroczne należy złożyć w formie pisemnej do właściwej jednostki URE, która dokonała wpisu danego podmiotu do rejestru małych instalacji OZE.

Można to zrobić:

 • osobiście
 • przesyłką pocztową
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Sprawozdanie należy złożyć do:

 • Oddziału Terenowego URE, jeśli wpisu dokonał OT
 • centrali URE w Warszawie, jeśli wpisu dokonał Departament Źródeł Odnawialnych

Urząd udostępnia gotowe formularze sprawozdań do pobrania i wypełnienia przez wytwórców energii z małych instalacji OZE.

Forma elektroniczna

Coraz popularniejszą formą jest przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną, co zdecydowanie ułatwia wypełnienie tego obowiązku. Sprawozdania można wysyłać mailem albo przez ePUAP.

Warto jednak pamiętać, aby przesłać je z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dotarły do URE w wymaganym terminie.

Kary za niezłożenie sprawozdania do URE

Jeśli właściciel małej instalacji OZE nie złoży w terminie wymaganego półrocznego sprawozdania do URE, naraża się na karę finansową.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może nałożyć na wytwórcę karę w wysokości 1000 zł w przypadku:

 • nieterminowego złożenia sprawozdania
 • niezłożenia sprawozdania

Dodatkowo, na właściciela instalacji OZE może zostać nałożona kara za podanie nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu.

Niezłożenie sprawozdania lub złożenie go po terminie to częste uchybienie ze strony wytwórców, które może ich słono kosztować. Warto zaplanować sobie kalendarz obowiązków regulacyjnych, aby uniknąć dotkliwych kar finansowych.

Podsumowując, terminowe wypełnianie obowiązku sprawozdawczego jest kluczowe dla właścicieli małych instalacji OZE. Pozwala uniknąć kar ze strony URE, a także umożliwia organowi monitorowanie rozwoju mikrogeneracji z OZE.

Podsumowanie

Właściciele małych instalacji OZE są zobowiązani do cyklicznego raportowania do URE szeregu danych na temat swojej działalności. Regularne sprawozdania pozwalają kontrolować ten sektor OZE i monitorować jego rozwój. Należy je składać 2 razy w roku - za każde półrocze. Terminowość i rzetelność raportowania jest kluczowa, aby uniknąć dotkliwych kar finansowych nakładanych przez URE.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy osób wpisanych do rejestru małych instalacji OZE. W raporcie trzeba podać m.in. ilość wytworzonej i sprzedanej energii. URE udostępnia gotowe formularze do wypełnienia. Warto pamiętać o terminach i obowiązkach regulacyjnych, aby uniknąć konsekwencji ich niedopełnienia.

Najczęstsze pytania

Sprawozdania do URE muszą składać osoby fizyczne i prawne, które zostały wpisane do rejestru małych instalacji OZE prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. Dotyczy to właścicieli mikroinstalacji OZE o mocy od 50 kW do 1 MW.

Sprawozdania do URE należy składać regularnie, raz na pół roku. Terminy to: do 31 lipca - za pierwsze półrocze oraz do 31 stycznia - za drugie półrocze poprzedniego roku.

Sprawozdanie składa się do tej jednostki URE, która dokonała wpisu danego podmiotu do rejestru małych instalacji OZE - albo do właściwego Oddziału Terenowego albo centrali URE.

Sprawozdanie można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie - mailem lub przez ePUAP. URE udostępnia gotowe formularze do wypełnienia online lub do wydruku.

Za niezłożenie lub złożenie po terminie sprawozdania do URE, Prezes URE może nałożyć na właściciela instalacji karę w wysokości 1000 zł.

5 Podobnych Artykułów

 1. Panele fotowoltaiczne 300W - sprawdź dlaczego to idealny wybór dla Twojego domu
 2. Polskie spory o agrofotowoltaikę - kto ma rację?
 3. Nowość: kompletny zestaw do fotowoltaiki balkonowej dla Włochów
 4. Jak online złożyć wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej PGE?
 5. Zasada działania fotowoltaiki i paneli fotowoltaicznych - jak to działa?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marta Mazurek
Marta Mazurek

Odnawialne źródła energii i ekologia to moje obszary zainteresowań. Na blogu staram się przekazywać wiedzę i inspirować innych do bardziej ekologicznego życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

TrendyHiszpański potentat powraca na polski rynek OZE. Co planuje?

Najczęściej zadawane pytania Jakie projekty OZE realizuje Iberdrola w Polsce? Iberdrola buduje farmy wiatrowe na lądzie - posiada już pięć takich inwestycji o łącznej mocy ponad 200 MW. Planuje także projekty fotowoltaiczne, offshore oraz z zakresu magazynów energii. Łącznie firma deklaruje nowe inwestycje na poziomie około 2 GW mocy. Jaki model sprzedaży energii planuje Iberdrola? Firma zamierza dywersyfikować źródła przychodów - sprzedawać energię w oparciu o kontrakty PPA oraz brać udział w aukcjach OZE. Taki miks przychodów pozwala zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski. Czy linia bezpośrednia jest korzystna dla firm? Linia bezpośrednia to tańszy sposób na dostarczenie zielonej energii bezpośrednio do zakładów przemysłowych, omijając sieć dystrybucyjną. Dzięki temu firmy mogą zdekarbonizować produkcję przy stosunkowo niskich nakładach. Jaka jest rola magazynów energii? Magazyny energia umożliwiają buforowanie nadwyżek i oddawanie energii do sieci w okresach niższej produkcji OZE. Tym samym stabilizują pracę systemu elektroenergetycznego przy rosnącym udziale niestabilnych źródeł. Co to jest cable pooling? Cable pooling to koncepcja hybrydyzacji, w której np. farma wiatrowa jest połączona z farmą PV, a obie wykorzystują tę samą infrastrukturę przyłączeniową. Pozwala to zoptymalizować koszty i produkcję.